ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა

ნაპოვნია 3 საინფორმაციო-სასწავლო კურსი

საარჩევნო კამპანია და ადმინისტრაციული რესურსი ‒ ­­­საარჩევნო პროცესებში ადმინისტრაციული რესურსის არამართლზომიერად გამოყენების პრევენცია და რეაგირება დარღვევებზე

კურსი შემუშავებულია საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის მორიგი არჩევნებისთვის. ეფუძნება ეროვნულ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო პრაქტიკას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ხელშეწყობა

სასწავლო კურსი ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ხელშეწყობა“ შემუშავებულია საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის.

კენჭისყრის დღის პროცედურები

სასწავლო კურსი შემუშავებულია 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მორიგი/საკრებულოების შუალედური/მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის.

A
A A A